LẤY VỢ XEM TUỔI ĐÀN BÀ

Ngày đăng: 21/07/2014

Các cụ có câu: “Lấy vợ xem tuổi đànbà” do vậy phải căn cứ vào bảng dưới đây để xem cung của người nữ khi xâydựng với cung của người nam sẽ gặp chữ gì sau đó sẽ có phần giải thích.


1. CÀN
Càn thú Khảm vi du hồn
Càn thú Cấn vi phúc đức
Càn thú Chấn vi thiên y
Càn thú Tốn vi ngũ quỷ
Càn thú Ly vi tuyệt mệnh
Càn thú Khôn vi ngũ quỷ
Càn thú Đoài vi sinh khí
Càn thú Càn vi phục vị
2. KHẢM
Khảm thú Cấn vi thiên y
Khảm thú Chấn vi phúc đức
Khảm thú Tốn vi sinh khí
Khảm thú Ly vi ngũ quỷ
Khảm thú Khôn vi tuyệt mệnh
Khảm thú Đoài vi ngũ quỷ
Khảm thú Càn vi du hồn
Khảm thú Khảm vi phục vị
3. CẤN
Cấn thú Chấn vi du hồn
Cấn thú Tốn vi ngũ quỷ
Cấn thú Ly vi phúc đức
Cấn thú Khôn vi sinh khí
Cấn thú Đoài vi tuyệt mệnh
Cấn thú Càn vi phúc đức
Cấn thú Khảm vi thiên y
Cấn thú Cấn vi phục vị
4. CHẤN
Chấn thú Ly vi thiên y
Chấn thú Khôn vi ngũ quỷ
Chấn thú Đoài vi tuyệt mệnh
Chấn thú Càn vi sinh khí
Chấn thú Khảm vi phúc đức
Chấn thú Cấn vi du hồn
Chấn thú Chấn vi phục vị
5. TỐN
Tốn thú Ly vi phúc đức
Tốn thú Khôn vi thiên y
Tốn thú Đoài vi thiên y
Tốn thú Khảm vi sinh khí
Tốn thú Cấn vi ngũ quỷ
Tốn thú Chấn vi tuyệt mệnh
Tốn thú Tốn vi phục vị
6. LY
Ly thú Khôn vi du hồn
Ly thú Càn vi tuyệt mệnh
Ly thú Cấn vi phúc đức
Ly thú Tốn vi ngũ quỷ
Ly thú Đoài vi thiên y
Ly thú Khảm vi tuyệt mệnh
Ly thú Chấn vi sinh khí
Ly thú Ly vi phúc đức
7. KHÔN
Khôn thú Càn vi tuyệt mệnh
Khôn thú Cấn vi sinh khí
Khôn thú Tốn vi thiên y
Khôn thú Đoài vi ngũ quỷ
Khôn thú Khảm vi tuyệt mệnh
Khôn thú Chấn vi ngũ quỷ
Khôn thú Ly vi du hồn
Khôn thú Khôn vi phục vị
8. ĐOÀI
Đoài thú Càn vi sinh khí
Đoài thú Cấn vi tuyệt mệnh
Đoài thú Tốn vi du hồn
Đoài thú Khôn vi phúc đức
Đoài thú Khảm vi phục vị
Đoài thú Chấn vi tuyệt mệnh
Đoài thú Ly vi thiên y
Đoài thú Đoài vi phục vị

st