Tìm tuổi vợ chồng

Ngày đăng: 30/03/2015

Cùng xem tuổi để chọn tuổi vợ chồng các bạn nhé!

11102952_885541271500543_1270926865605899003_n

TUỔI TÝ

Giáp tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Bính tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Mậu tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Canh tý:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Nhâm tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI SỬU

Ất sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

Đinh sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

Kỷ sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

Tân sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

Quý sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

TUỔI DẦN

Bính dần: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Mậu đần: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Canh Dần:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Dần:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Giáp Dần:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

TUỔI MẸO

Đinh Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Tân Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Quý Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Ất Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

TUỔI THÌN

Mậu Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Canh Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Bính Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

TUỔI TÝ

Kỷ Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Ất Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI NGỌ

Canh Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Giáp Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Bính Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Mậu Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

TUỔI MÙI

Tân Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Quý Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Ất Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Đinh Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

TUỔI THÂN

Nhâm Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Bính Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Mậu Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Canh Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI DẬU

Quý Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Ất Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Đinh Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Tân Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

TUỔI TUẤT

Giáp Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Bính Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Mậu Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Canh Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

TUỔI HỢI

Ất Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Nhâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Theo alotin.net

® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn
Đọc tin tức sự kiện tin tức 24h nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới 24h qua