Loading...

Tìm tuổi vợ chồng

Ngày đăng: 30/03/2015

Cùng xem tuổi để chọn tuổi vợ chồng các bạn nhé!

11102952_885541271500543_1270926865605899003_n

TUỔI TÝ

Giáp tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Bính tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Mậu tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Canh tý:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Nhâm tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI SỬU

Ất sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

Đinh sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

Kỷ sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

Tân sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

Quý sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Tí – Tị – Dậu, Kị các tuổi Ngọ – Mùi – Hình, các tuổi khác bình hòa

TUỔI DẦN

Bính dần: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Mậu đần: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Canh Dần:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Dần:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Giáp Dần:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

TUỔI MẸO

Đinh Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Tân Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Quý Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Ất Mẹo:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi, Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

TUỔI THÌN

Mậu Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Canh Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Bính Thìn:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Tí – Thân, Kị các tuổi Mão – Thìn – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

TUỔI TÝ

Kỷ Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Ất Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Tỵ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI NGỌ

Canh Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Giáp Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Bính Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Mậu Ngọ:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất, Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

TUỔI MÙI

Tân Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Quý Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Ất Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Đinh Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mùi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi, Kị các tuổi Tí – Sửu – Ngọ, các tuổi khác bình hòa

TUỔI THÂN

Nhâm Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Bính Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Mậu Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Canh Thân:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Tí – Thìn, Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI DẬU

Quý Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Ất Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Đinh Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Tân Dậu:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Sửu – Tị, Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

TUỔI TUẤT

Giáp Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Bính Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Mậu Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Canh Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Tuất:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ, Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

TUỔI HỢI

Ất Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Nhâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Hợi:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Dần – Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Theo alotin.net