Loading...

Xem bói tuổi cho vợ chồng để kết hôn

Ngày đăng: 12/01/2016

Xem bói tuổi thì Thập nhị Địa chi: Tam hợp (Tốt)

xem-boi-tuoi-thay-tinh-yeu-can-co-su-nhuong-nhin

Thìn Tý Thân
Tuất Ngọ Dần
Sửu Dậu Tỵ
Mão Mùi Hợi

Thập nhị Địa chi: Lục hợp (Tốt)
Tý phù hợp Sửu
Dần phù hợp Hợi
Mão phù hợp Tuất
Thìn phù hợp Dậu
Tỵ phù hợp Thân
Ngọ phù hợp Mùi

Xem bói tuổi thấy Thập nhị Địa chi: Lục xung (Xấu)
Tý xung khắc Ngọ
Sửu xung khắc Mùi
Dần xung khắc Thân
Mão xung khắc Dậu
Thìn xung khắc Tuất
Tỵ xung khắc Hợi

Thập nhị Địa chi: Tứ hành xung (Xấu)
Mùi Sửu Thìn Tuất
Dậu Mão Ngọ Tý
Hợi Dần Thân Tỵ

Xem bói tuổi thấy Tránh xung (Xấu) :
Tý xung khắc Mão
Ngọ xung khắc Dậu
Dần xung khắc Tỵ
Thân xung khắc Hợi
Thìn xung khắc Mùi
Tuất xung khắc Sửu

Tránh kỵ (Xấu):
Tý thì kỵ với Ngọ
Mão thì kỵ với Dậu
Dần thì kỵ với Thân
Tỵ thì kỵ với Hợi
Thìn thì kỵ với Tuất
Sửu thì kỵ với Mùi

Theo xem bói tuổi thìTránh tứ tuyệt (Xấu)
Tuổi TÝ tuyệt với tuổi TỴ
Tuổi DẬU tuyệt với tuổi DẦN
Tuổi NGỌ tuyệt với tuổi HỢI
Tuổi MÃO tuyệt với tuổi THÂN

Tránh lục hại (Xấu) :
TÝ hại MÙI
DẦN hại TỴ
THÂN hại HỢI
SỬU hại NGỌ
MÃO hại THÌN
DẬU hại TUẤT.

Thiên Can hợp khắc (Hợp: Tốt, Khắc: Xấu) :
GIÁP hợp với KỶ, khắc CANH
ẤT hợp với CANH, khắc TÂN
BÍNH hợp với TÂN, khắc NHÂM
ĐINH hợp với NHÂM, khắc QUÝ
MẬU hợp với QUÝ, khắc GIÁP
KỶ hợp với GIÁP, khắc ẤT
CANH hợp với ẤT, khắc BÍNH
TÂN hợp với BÍNH, khắc ĐINH
NHÂM hợp với ĐINH, khắc MẬU
QUÝ hợp với MẬU, khắc KỶ

Ngũ hành nạp âm (Bản mệnh) tương sinh (Tốt)
Thủy sinh ra Mộc
Mộc sinh ra Hỏa
Hỏa sinh ra Thổ
Thổ sinh ra Kim
Kim sinh ra Thủy

Ngũ hành nạp âm (Bản mệnh) tương khắc (Xấu)
Thủy thì khắc Hỏa
Hỏa thì khắc Kim
Kim thì khắc Mộc
Mộc thì khắc Thổ
Thổ thì khắc Thủy